معاونت پژوهشی و فناوری

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 


ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت


زمان برگزاری : 13 و 14 اردیبهشت 1396
 
      اصلاحات و تغییرات پرداختی کنفرانسهای داخلی دانشجویی که در آئین نامه لحاظ شده است.
 

تغییرات پرداختی کنفرانسهای داخلی دانشجویی
1-  هزینه اسکان بابت هر شب اقامت مبلغ 400 هزار ریال و حداکثر تا دو شب در قبال ارائه اسناد مثبته قابل پرداخت است.
2- سقف حمایت های  پژوهشی برای  دانشجویان دکتری جهت شرکت در کنفرانس های داخلی مبلغ  10.000.000 ریال تعیین می گردد.
 
      حمایت از مقالات ارائه شده در کنفرانسهای داخل کشور
 
 بر اساس مصوبه مورخ 95/3/10 شورای پژوهشی دانشگاه :
در راستای کیفی سازی دستاوردهای پژوهشی مقرر شد از تاریخ فوق به بعد مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها یی که توسط دانشگاه های پیام نور، آزاد، غیرانتفاعی و نیز شرکت هاو ارگان های غیر دانشگاهی برگزار می شود مشمول امتیاز پژوهانه قرار نگیرند.
همچنین حمایتی از دانشجو و اساتید محترم  بابت شرکت در کنفرانس های از این دست بعمل نخواهد آمد .
 
       اخبار و رویدادها