انتخاب وب سایت:
  • قوانین و آئین نامه ها


قوانین و آئین نامه های اساتید

 
1- شیوه نامه مسافرتهای داخلی و خارجی علمی اساتید

2- آئین نامه جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر (93)

3- آئین نامه نحوه برگزاری همایش های علمی

4- حق ماموریت روزانه اعضای هیات علمی شرکت کننده در کنفرانسهای علمی معتبر خارج از کشور

5- آئین نامه پژوهانه

6- آئین نامه داخلی موضوع تبصره 2 بند 3-4 آئین نامه پژوهانه

7- شیوه نامه فرصت مطالعاتی

8- اصلاحیه(1) آئین نامه فرصت مطالعاتی

9- اصلاحیه(2) آئین نامه فرصت مطالعاتی

10- آئین نامه فرصت مطالعاتی

11- دستورالعمل امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی(استفاده در پژوهانه 97)


قوانین و آئین نامه های دانشجویان1- ثبت نام در سامانه ارزیابی اختراعات

2- حمایت از طرح های پسا دکتری - 95

3- دستورالعمل حمایت از دوره های پسا دکتری - جدید


4- شیوه نامه طرح پسا دکتری - جدید


5- ضوابط حمایت از فرصت مطالعاتی خارج از کشور دانشجویان دکتری

6- آئین نامه دوره فرا دکتری

7- شیوه نامه شرکت در همایشها و کارگاههای بین المللی خارج از کشور (دانشجویان دکتری)


8- دستورالعمل انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه

9- شیوه نامه شرکت در همایش های داخل کشور


10- دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری (93)

11- شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور دانشجویان دکتری - وزارت عتف

12- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی(2).pdf


تعداد بازديد از اين صفحه : 1686