انتخاب وب سایت:
  • دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس سمت شغلی
 1   دکتر مجید   منعم زاده   2170      سازمان مرکزی - فاز 2 - طبقه دوم   معاون پژوهشی 
 2   حسین   توکلی   2170      سازمان مرکزی - فاز 2 - طبقه دوم   مسئول دفتر معاون پژوهشی 
 3   دکتر مجید   سبزپوشانی   2171      سازمان مرکزی - فاز 2 - طبقه دوم   مدیر پژوهشی 
 4   معصومه   بلوری   2172      سازمان مرکزی - فاز 2 - طبقه دوم   کارشناس پژوهشی 
 5   حسن   خداشناس   2174      سازمان مرکزی - فاز 2 - طبقه دوم   رئیس اداره خدمات پژوهشی 
 6   احسان   جوادیان   2173      سازمان مرکزی - فاز 2 - طبقه دوم   کارشناس پژوهشی 
 7   معصومه   یزدی   2175      سازمان مرکزی - فاز 2 - طبقه دوم   کارشناس جمع آوری آمار و اطلاعات 
 8   محمد   سیدپـور   2178      سازمان مرکزی - فاز 2 - طبقه دوم   کارشناس فناوری و ارتباطات علمی 
 9   صدیقه   جمالی   2176      سازمان مرکزی - فاز 2 - طبقه دوم   کارشناس مرکز کارآفرینی 
 10   مصطفی   محمد زاده   2113      سازمان مرکزی - فاز 2 - طبقه دوم   حسابدار پژوهشی 
 11   محمد   رمضانی   2134      سازمان مرکزی - فاز 2 - طبقه دوم   کارشناس انتشارات