معاون پژوهشی و فناوری

کلید واژه ها: دانشگاه کاشان معاونت پژوهشی و فناوری University of Kashan Office of Vice-Chancellor for Research and Technology معاون پژوهشی و فناوری دکتر مهدی شبانی نوش آبادی Dr. Mehdi Shabani Nooshabadi