کسب رتبه مؤثرترین دانشگاه‌های دنیا در بین دانشگاه‌های جامع کشور

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۶:۱۹
تعداد بازدید:۱۰۵۶
کسب رتبه مؤثرترین دانشگاه‌های دنیا در بین دانشگاه‌های جامع کشور

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: دانشگاه کاشان در بین دانشگاه های جامع در ردیف مؤثرترین دانشگاه های دنیا قرار گرفت.
دکتر مجید منعم زاده اظهار داشت: بر اساس اعلام اخیر پایگاه شاخص های اساسی علم (ISI-ESI) دانشگاه کاشان توانست در تمامی رشته های موضوعی، شیمی، علوم مواد و مهندسی جزءدانشگاه های مؤثر دنیا قرار گیرد.
وی با اشاره به ابنکه پایگاه شاخص های اساسی علم ISI به شناسایی و معرفی یک درصد از پراستنادترین دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی دنیا در رشته های مختلف علم می پردازد افزود: بر این اساس دانشگاه کاشان تعداد 29 هزار و 527 استناد،  3270 مدرک ، نسبت استناد به مدرک 9/03 و 39 مقالات یک درصد  برتر در رشته های موضوعی را ارائه کرده است که درتعداد استنادها رتبه 2218، تعداد مدارک رتبه 1785، رتبه نسبت استناد به مدرک 4829 و تعداد مقالات یک درصد برتر  رتبه 1974 دنیا را دریافت کرده است.
منعم زاده اظهار داشت: دانشگاه کاشان همچنین در رشته شیمی با یازده هزار و 683 استناد  رتبه 891، با یک هزار و 282 مورد مدرک رتبه 674و با نسبت استناد به مدرک 9/11 و با 5 مقالات یک درصد برتر رتبه 887   را در بین دانشگاه های جهان کسب کرده است.
وی به هفت هزار و 606 استناد، 645 تعداد مدارک، و تعداد 11/79 نسبت استناد به مدرک و 10 مقاله یک درصد برتر در رشته علوم مواد اشاره کرد و افزود: همچنین این دانشگاه در رشته مهندسی 5096  استناد ، 588 مدارک، 8/67 نسبت استناد به مدرک و 15 مقاله یک درصد برتر داشته است که در تعداد استنادها رتبه 730،تعداد مدارک رتبه 790 ، استناد به مدرک 580 و تعداد یک درصد برتر رتبه 887 را دریافت کرده است.
در حال حاضر در پایگاه شاخص های اساسی علم تعداد ۵ هزار و ۷۰۱ دانشگاه/ موسسه یک درصد برتر معرفی شده اند که ۵۳ مورد از آنها مربوط به ایران است.