شرح وظایف کارکنان

دکتر مهدی شبانی نوش آبادی

معاون پژوهشی و فناوری

مسئول مافوق: رئیس دانشگاه

پست الکترونیک: m.shabani@kashanu.ac.ir

تلفن: 55912170-031

شرح وظایف

 • بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی

 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه

 • تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی

 • اداره امور واحدهای پژوهشی تابع و وابسته به دانشگاه

 • همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات

 • همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت دانشگاه، کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی

 • نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی

 • تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویتهای پژوهشی در قالب برنامه میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه

 • بررسی و ارزیابی فعالیت های دانشگاه در چهارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه

 

حسین توکلی

مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری

مسئول مافوق: معاون پژوهشی و فناوری

تلفن: 55912170-031

 

شرح وظایف:

 • استفاده از سیستم اداری پیوند در جهت ثبت نامه های صادره و وارده و نیز دریافت و نگهداری سوابق لازم .
 • مرتب نمودن نامه های اداری و سایر موارد لازم به منظور رؤیت و یا صدور دستور اقدام لازم از طرف معاونت.
 • تفکیک و توزیع نامه ها بر اساس ارجاع آن و نیز کنترل ضمائم و پیوستها و پیگیری لازم .
 • انجام امور مربوط به بایگانی نامه ها و سوابق و پیوستهای ذیربط بر اساس نظر مسؤل مربوطه به نحوی که دسترسی به آنها به سهولت انجام شود.
 • تنظیم و ترتیب تماسها ، ارتباطات و جلسات معاونت و نیز فراهم کردن تسهیلات لازم .
 • پیگیری امور تکثیر و تایپ نامه های اداری و سایر موارد لازم معاونت .
 • تهیه و تنظیم پیش نویس نامه های معاونت .
 • مقابله مطالب تایپ شده با نسخه اصلی و تصحیح آنها با دقت لازم .
 • پیش بینی و درخواست ملزومات مورد نیاز حوزه و پیگیری آنها بر اساس نظر مسؤل مربوطه .
 • راهنمایی مراجعان و ایجاد ارتباط لازم با مسؤلان (مدیریت و واحدهای تابعه) بنحو مطلوب و شایسته .
 • تهیه و ارائه گزارش از فعالیتهای انجام شده و نیز مشکلات به معاونت .
 • انجام سایر اموری که در چهارچوب وظایف محول می گردد.

 

دکتر سعید سلطانی محمدی

مدیر پژوهشی

مسئول مافوق: معاون پژوهشی و فناوری

پست الکترونیک: saeedsoltani@kashanu.ac.ir

تلفن: 55912171-031

 

شرح وظایف:

 • تهیه پیش‏نویس ‌آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی به منظور طرح در شورای پژوهشی.
 • تنظیم جلسات و دستور جلسات شورای پژوهشی.
 • دبیری شورای پژوهشی و پذیرش درخواست های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه و بررسی دستور جلسات قبل  از طرح در شورای پژوهشی و تهیه صورتجلسه.
 • دریافت پیشنهاد طرح‌های پژوهشی تصویب شده در دانشکده، طرح آنها در شورای   پژوهشی حسب مورد، اقدام  جهت عقد قرارداد و پیگیری های مربوطه.
 • ابلاغ صورتجلسات پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی.
 • برنامه ریزی سالانه پژوهشی و پیش بینی اعتبارات پژوهشی.
 • امور مربوط به اعطای سالانه اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه.
 • امور مربوط به مقالات چاپ شده اعضای هیأت علمی در مجلات داخلی و بین المللی.
 • امور مربوط به شرکت در سمینارهای بین المللی و فرصت های مطالعاتی از طریق ارجاع به شورای پژوهشی و پیگیری های مربوط به اخذ روادید و بررسی مقاله های علمی ارائه شده و ...  .
 • پیگیری مسائل مربوط به درخواست ترجمه و تألیف کتاب توسط همکاران.
 • عضویت در کمیته نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی.

معصومه بلوری

 کارشناس مدیر پژوهشی

مسئول مافوق: رئیس گروه حمایت و پشتیبانی پژوهشی

پست الکترونیک: research@kashanu.ac.ir

تلفن: 55912172-031

 

شرح وظایف:

 • انجام امور پژوهانه دانشجویان دکتری
 • انجام امور مربوط به طرح تحقیقاتی پسا دکتری
 • انجام امور مربوط به شرکت در کنفرانس های علمی داخلی دانشجویان
 • انجام امور مربوط به شرکت در کنفرانس های علمی، خارج از کشور دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • انجام امور مربوط به شرکت در فرصت مطالعاتی خارج از کشور دانشجویان دکتری
 • انجام امور پرداختهای کنفرانسهای دانشجویی و پیگیری آن
 • همکاری در جمع آوری اطلاعات پژوهشی دانشجویان حسب مورد
 • بررسی امور پژوهشی دانشجویان نمونه پژوهشی طبق ضوابط
 • بررسی مقالات ارائه شده و محاسبه امتیازات پژوهشی
 • همکاری در تهیه آئین نامه های مربوط به امور پژوهشی دانشجویان
 • نجام سایر اموری که در چهاچوب وظایف محول می گردد.

حسن خداشناس

رئیس گروه حمایت و پشتیبانی پژوهشی

مسئول مافوق: مدیر پژوهشی

پست الکترونیک: khodashenas@kashanu.ac.ir

تلفن: 55912174-031

 

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی و انجام امور مربوط به طرحهای پژوهشی، فرصت مطالعاتی، سفرهای علمی، مجلات علمی، برگزاری هفته پژوهش و .... با هماهنگی مدیریت متبوع و در چهارچوب ضوابط ذیربط
 • بررسی، مطالعه و پیشنهاد آیین نامه ها و دستور العملهای پژوهشی از قبیل: آیین نامه های طرحهای پژوهشی، مسافرتهای علمی، فرصت مطالعاتی، انتشار مجلات علمی و پژوهشی، شیوه نامه سخنرانی علمی، طرح حمایت از آثار تالیفی و ترجمه ای هیات علمی و ... به مدیریت متبوع .
 • انجام امور مربوط به طرحهای پژوهشی اعضای هیات علمی از قبیل: ارائه فرم مربوطه به مجری طرح،بررسی و براورد اعتبار مورد نیاز طرح پس از تکمیل و تایید مراجع ذیربط، ارائه طرح به مدیریت متبوع جهت طرح در شورای پژوهشی،ابلاغ مصوبه شورا به مجری و انعقاد قرارداد،  ابلاغ قرارداد به مجری، پیگیری مستمرگزارشات انجام طرح، بررسی و ارائه گزارش نهایی به شورا، اعلام اختتام طرح به مجری و مراجع ذیربط و تهیه و انعکاس گزارش پرداخت حق التحقیق به مراجع ذیربط با هماهنگی مدیریت متبوع.
 • برنامه ریزی و انجام امور مربوط به فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی از قبیل: ارائه فرم مربوطه به متقاضی، تکمیل و تایید توسط مراجع ذیربط، بررسی فرم مربوطه و ارائه آن به شورای پژوهشی، انعکاس به متقاضی پس از طرح در شورا، مکاتبه با دفاتر اسناد رسمی جهت سپردن تعهد محضری توسط متقاضی پس از تصویب، برآورد هزینه های جانبی و تعیین حقوق متقاضی و همراهان، ارائه گزارش مربوط به فرصت مطالعاتی، انجام امور مربوط به تسویه حساب و ...... با هماهنگی مدیریت متبوع و در چهارچوب ضوابط ذیربط.
 • برنامه ریزی و انجام امور مربوط به سفرهای علمی از قبیل: ارائه فرم مربوط به متقاضی، تکمیل فرم مربوطه توسط متقاضی، تایید توسط مراجع ذیربط، بررسی فرم و ارائه آن به شورای پژوهشی، طرح و تصویب توسط شورا، انعکاس نتیجه به متقاضی، تعیین هزینه های ارزی و ریالی سفر علمی، انجام امور مربوط به اخذ ویزا، پرداخت حق ماموریت، صدور حکم ماموریت، ارائه گزارش سفر، گواهی انجام سفر علمی و گواهی چاپ مقاله در مجموعه مقالات به شورا، تسویه حساب با متقاضی و ... با هماهنگی مدیریت متبوع و در چهارچوب ضوابط ذیربط .
 • انجام امور مربوط به تشویق مقالات ارائه شده در ISI، مجلات علمی و پژوهشی، سمینارها و کنفرانسهای داخلی و یا خارجی با هماهنگی مدیریت متبوع و در چهارچوب ضوابط ذیربط
 • پیگیری و تلاش به منظور جذب اعتبارات مورد نیاز جهت نمونه  مقالات چاپ شده در مجلات بین المللی از طریق وزارت متبوع و توزیع آن با هماهنگی مدیریت متبوع .
 • تهیه و انعکاس فعالیتهای انجام شده به مدیریت متبوع .
 • انجام سایر اموری که در چهارچوب وظایف محول می‌گردد .

احسان جوادیان

کارشناس مسئول امور پژوهشی

مسئول مافوق: رئیس گروه حمایت و پشتیبانی پژوهشی

تلفن: 55912173-031

شرح وظایف:

 • انجام امور مربوط به طرح های پژوهشی حسب مورد ( شامل : بررسی و رفع اشکالات فرم های پیشنهاد طرح، تنظیم پیش نویس قرارداد و پیگیری عقد آن، بررسی و ثبت پرداخت های مربوط به طرح، پیگیری دریافت گزارشات مرحله ای و نهائی ، بررسی تعهدات طرح و اعلام خاتمه).
 • همکاری در انجام امور مربوط به پژوهانه اساتید (شامل: بررسی کارنامه پژوهانه، امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی، ثبت و نگهداری اعتبارات ابلاغی اساتید، پیگیری، بررسی اسناد هزینه ها و پیگیری ثبت اعتبارات و هزینه های پژوهانه از طریق پرتال اساتید تحت وب).
 • پیگیری امور مربوط به سفرهای علمی، ماموریت ها و شرکت در سمینار های علمی داخلی و خارجی اساتید و نیز پیگیری پرداخت هزینه ها بر اساس ضوابط مربوطه.
 • همکاری در بررسی کارنامه پژوهشی اساتید و دانشجویان جهت انتخاب استاد و دانشجوی برگزیده پژوهشی در دانشگاه، سطح استان و کشوری حسب مورد. 
 • پیگیری امور مربوط به راه اندازی بخش پژوهشی پرتال اساتید تحت وب (شامل: همکاری در طراحی و آماده سازی فرم ها ی ورودی و خروجی  اطلاعات مورد نیاز حوزه حسب مورد، پیگری تبدیل فرم ها از کاغذی به الکترونیکی، پیگیری ثبت و انتقال اطلاعات فرم های ورودی توسط اساتید به مراجع ذیربط).
 • بررسی و محاسبه جایزه مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی توسط اساتید و دانشجویان با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه.
 • انجام سایر امور محوله.

معصومه یزدی

کارشناس جمع ‏آوری آمار و اطلاعات پژوهشی

مسئول مافوق: رئیس گروه حمایت و پشتیبانی پژوهشی

پست الکترونیک: e.yazdi2020@gmail.com

تلفن: 55912175-031

شرح وظایف:

 • تهیه و تنظیم فرم‏های اطلاعاتی از کلیه آمار و اطلاعات موجود در حوزه پژوهشی اعم از: کتب، طرح‏های پژوهشی، مسافرت‏های علمی، مقالات و .. .
 • بارگذاری و تکمیل اطلاعات پژوهشی در سایت‏های مختلف داخلی و خارجی از قبیل سمات، ارزیابی پژوهشی و .. .
 • انجام امور مربوط به موظفی اساتید پژوهشی در پژوهشکده‏ها.
 • تهیه و آماده‏سازی لیست مقالات چاپ شده توسط اساتید و دانشجویان در مجلات جهت تعیین جایزه مقاله.
 • ارائه گزارش‏های آماری جهت پاسخگویی به مراجع ذیربط داخل و خارج دانشگاه حسب مورد .
 • انجام امور بایگانی اسناد و مدارک پژوهشی و پژوهانه اساتید بصورت کاغذی و الکترونیکی .
 • همکاری در امور مربوط به صدور ابلاغ پژوهانه، تهیه صورتجلسات و ابلاغ مصوبات شورای پژوهشی و تنظیم لیست های پرداختی پژوهشی.
 • سایر امور محوله از طرف گروه حمایت و پشتیبانی پژوهشی.

مصطفی محمدزاده

کارشناس برنامه ‏ریزی و امور مالی

مسئول مافوق: رئیس گروه حمایت و پشتیبانی پژوهشی

پست الکترونیک: mmr1362@gmail.com

تلفن: 55912113-031

 

شرح وظایف:

 • بررسی و جمع آوری آیین نامه های و دستورالعملهای موجود حوزه مدیریت پژوهشی  حسب مورد.
 • انجام امور مالی مربوط به درآمدهای پژوهشی حاصل از برگزاری سمینارها و کنفرانس های دانشگاه، آزمایشگاه مرکزی و سایر موارد و نیز پیگیری پرداخت هزینه های مربوطه.
 • انجام کلیه امور مالی و حسابداری حوزه معاونت پژوهشی و تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مالی و پرداخت هزینه ها از محل اعتبارات پژوهانه و سایر اعتبارات حسب مورد.
 • تهیه، تنظیم و ارائه گزارشات مالی حساب عامل  پژوهشی و نیز سایر امور مالی حوزه حسب مورد.
 • نگه‏داری و ثبت حساب اعتبار پژوهانه اساتید و ارائه گزارش هایمربوط به آن حسب مورد.
 • انجام کلیه امور مالی و نگه داری حساب پرداخت هزینه های مربوط به خرید  کتب کتابخانه های دانشگاه.
 • انجام کلیه امور مالی و نگه داری حساب و نیز پرداخت هزینه های مربوط به طرح های ویژه و نیز فعالیت های ویژه پژوهشی که اعتبار آن به حساب عامل مالی واریز می گردد.
 • همکاری با گروه حمایت و پشتیبانی پژوهشی جهت انجام مراسم مختلف از قبیل سمینارها ، ایام هفته پژوهش و سایر موارد حسب مورد.
 • سایر امور محوله از طرف رئیس گروه حمایت و پشتیبانی پژوهشی

دکتر محمد رمضانی

کارشناس انتشارات

مسئول مافوق: مدیر پژوهشی

پست الکترونیک: mramazani44@yahoo.com

تلفن: 55912175-031

شرح وظایف:

 • تهیه هماهنگی جلسات شورای انتشارات
 • تحویل درخواست کتب اساتید جهت طرح در شورا
 • ارسال کتب اساتید جهت ارزیابی به داوران
 • تنظیم صورتجلسات شورای انتشارات
 • ارسال نظر داوران برای نویسندگان کتب مربوطه
 • بررسی اصلاحات انجام شده توسط نویسندگان کتاب
 • تنظیم لیست حق الزحمه اساتید داور
 • تشکیل پرونده برای هر عنوان کتب چاپی
 • استعلام بهای کتاب و پیگیری مراحل چاپ کتاب
 • تنظیم قرارداد با صاحب اثر
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
مهدی اسلامی

کارشناس علم‌سنجی و تأمین منابع علمی

مسئول مافوق: معاون پژوهشی و فناوری

تلفن: 55912135-031

 

شرح وظایف:

 • شناسایی ، انتخاب و گردآوری پایگاههای اطلاعاتی ( الکترونیکی ، گسسته و پیوسته ) مورد نیاز کاربران با هماهنگی مدیریت متبوع.
 • بررسی و تعیین نیازهای اطلاعاتی گروه های مختلف آموزشی و فراهم نمودن امکان جستجوی اطلاعات مورد نیاز آنها .
 • پذیرش کاربران و فراهم نمودن موجبات آموزش نحوه جستجوی اطلاعات مورد نیاز آنها
 • جمع آوری ، حفاظت و طبقه بندی مجموعه های اطلاعاتی موجود و تلاش در جهت روزآمد و کارآمد نمودن آنها .
 • بازیابی ، گرد آوری و تحویل منابع اطلاعاتی ( کتاب ، مجله ، منابع دیداری ، شنیداری و .... ) مورد نیاز کاربران .
 • بررسی و مطالعه به منظور تهیه و تنظیم آیین نامه های لازم در خصوص نحوه استفاده از پایگاهها و منابع اطلاعاتی و ارائه به مدیریت متبوع .
 • ارتباط مستمر با سایر مراکز آموزش عالی و پژوهشی بمنظور تامین مدارک مورد نیاز کاربران شامل کتب الکترونیکی ،مجلات، Offline ،Online و ...
 • برنامه ریزی و انجام امور مربوط به سفارش مقاله ( تفاهم نامه ، قرارداد ، تهیه فرم مخصوص و .... ) و برقراری ارتباط با مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی .
 • تلاش و پیگیری به منظور جذب اعتبارات مورد نیاز جهت سفارش مدرک از طریق مراجع ذیربط با هماهنگی مدیریت متبوع .
 • برقراری ارتباط با شبکه کنسیران در زمینه تهیه و دسترسی به پایگاههای اطلاع رسانی  Online از طریق هماهنگی با مراجع ذیربط و مقام مافوق
 • تهیه و انعکاس فعالیتهای انجام شده به مدیریت متبوع .
 • انجام سایر اموری که در چهارچوب واظایف محول می گردد .
 • انجام امور پشتیبانی آزمایشگاه مرکزی
 • پشتیبانی از سامانه mdr.kashanu.ac.ir
 • پشتیبانی از سامانه cluk.kashanu.ac.ir
 • پشتیبانی از سامانه tsc.kashanu.ac.ir
 • مسول واحد علم سنجی دانشگاه کاشان
 • تهیه و ارائه اطلاعات مستند و تصویری روشن از وضعیت تولیدات علمی منتشر شده اعضای هیات علمی دانشگاه برای هدایت برنامه‌ریزان و سیاستگذاران علمی و پژوهشی دانشگاه
 • شناسایی و تعریف عناصر دخیل در علم‌سنجی و فنّاوری‌سنجی
 • بررسی و معرفی شاخصی برای ارزیابی جایگاه تحقیقات در دانشگاه‌.
 • شناسایی و ارائه پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح آیین‌نامه‌‌ها و قوانین و مقررات مربوط به سنجش و ارزیابی علم و فناوری
 • بررسی و معرفی شاخصی برای ارزیابی کیفیّت تحقیقات‌ در دانشگاه‌.
 • تحلیل استنادی تولیدات علمی
 • بررسی و معرفی  شاخصی برای ارزیابی بهره ‌وری علمی دانشگاه‌.
 • انجام سایر اموری که در چهارچوب وظایف محول می گردد .

محمد سیدپور

کارشناس امور فناوری و ارتباطات علمی

مسئول مافوق: مدیر امور فناوری و ارتباطات علمی 

تلفن:55912178-031

شرح وظایف:

 • هماهنگی جهت برگزاری جلسات مشترک و بازدید کارشناسان صنایع از توانمندی‌ها و پتانسیل‌های علمی، پژوهشی و امکانات آزمایشگاهی دانشگاه.
 • معرفی توانمندی‌های دانشگاه به صنایع و سازمان های مختلف.
 • برنامه‌ریزی وهماهنگی جهت بازدید وحضور اساتید و دانشجویان در صنایع.
 • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی برای اساتید و دانشجویان.
 • پیگیری و انجام امور مربوط به قراردادهای پژوهشی کاربردی بیرونی و طرح های کابردی ساخت داخلی دانشگاه (عقد، ارسال و دریافت گزارشات و مکاتبات با کارفرما ...).
 • دریافت اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و صنایع و ارسال و اطلاع‌رسانی آن‌ها به اساتید و دانشجویان.
 • پیگیری امور مربوط به ارسال پروپوزال‌های تحقیقاتی اساتید به صنایع.
 • انجام امور واگذارشده توسط مدیریت فناوری و ارتباطات علمی.

محمدرضا معصومی

مسئول دفتر و کارشناس مرکز کارآفرینی

مسئول مافوق: رئیس مرکز کارآفرینی

تلفن: 55912168-031

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی،هدایت و اداره امور مربوط به کارآفرینی و ارتباط باصنعت با هماهنگی رئیس مرکز.
 • تهیه، تنظیم وپیشنهادآئین نامه ها ودستورالعمل های لازم در زمینه های مختلف کارآفرینی به رئیس مرکز
 •  برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر مناسب به منظور جلب همکاری اقشار مختلف دانشگاه درزمینه کارآفرینی با هماهنگی مقام مافوق
 • ایجاد سازو کارهای انگیزشی مناسب به منظور نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه.
 • تلاش در جهت ایحاد بانک اطلاعاتی در زمینه فعالیت های کارآفرینی ازقبیل:مشخصات کارآفرینان طرح های نمونه ،فرصت های شغلی،دستاوردهای تحقیقاتی و ...
 • فراهم نمودن زمینه های لازم به منظورتربیت مربیان و مدرسین آموزش های کارآفرینی
 • برنامه ریزی،تدوین و تامین محتوی و ابزارها و امکانات آموزشی کارآفرینی دردانشگاه
 • تلاش به منظورارائه آموزشهای کارآفرینی در قالب سمینارها،کارگاهها،دروس انتخابی و ایجاد رشته کارآفرینی با هماهنگی رئیس مرکز
 • شناسایی،انتخاب و تشویق استعدادهای کارآفرینی و برگزاری جشنواره کارآفرینی
 • بستر سازی و حمایت های مالی،اطلاعاتی و مشاوره ای لازم در جهت راه اندازی فعالیت های کارآفرینی دانشجویان
 • برنامه ریزی به منظور ایجاد هسته های کارآفرینی در واحدهای آموزشی – پژوهشی دانشگاه با هماهنگی رئیس مرکز
 • برنامه ریزی جهت انجام خدمات مشاوره علمی و فنی مورد نیاز به مراکز صنعتی درسطح ملی و منطقه
 • ارزیابی منظم ومستمر امور و تهیه و انعکاس فعالیتهای انجام شده به مقام مافوق .
 • انجام سایر اموری که در چهارچوب وظایف محول می گردد .

کلید واژه ها: دانشگاه کاشان معاونت پژوهشی و فناوری University of Kashan رئیس گروه حمایت و پشتیبانی پژوهشی حسن خداشناس Hassan Khodashenas Office of Vice-Chancellor for Research and Technology Secretary of Vice-Chancellor Office Academic Staff Duties Hossein Tavakoli شرح وظایف کارکنان مسئول دفتر معاون پژوهشی و فناوری حسین توکلی دکتر مجید منعم زاده معاون پژوهشی و فناوری مدیر پژوهشی دکتر سعید سلطانی محمدی Dr. Saeed Soltani-Mohammadi Rsearch Director کارشناس علم‌سنجی و تأمین منابع علمی مهدی اسلامی Expert of Scientometric and Supply of Scientific Resources Mahdi Eslami کارشناس انتشارات دکتر محمد رمضانی Publication Expert Dr. Mohammad Ramazani Head of Research Support Group کارشناس مسئول امور پژوهشی احسان جوادیان Senior Expert of Research Affairs Ehsan Javadian مسئول دفتر و کارشناس مدیر پژوهشی معصومه بلوری Expert and Secretary of Research Director Masoumeh Bolouri کارشناس برنامه ریزی و امور مالی پژوهشی مصطفی محمدزاده Expert of Research Planning and Finance Affairs Mostafa Mohammadzade کارشناس جمع آوری آمار و اطلاعات پژوهشی معصومه یزدی Expert of Research Information and Statistics Gathering Masoumeh Yazdi مسئول دفتر و کارشناس مرکز کارآفرینی محمدرضا معصومی Expert and Secretary of Entrepreneurship Center Mohammadreza Masoumi کارشناس امور فناوری و ارتباطات علمی محمد سیدپور Expert of Technology and Science Community Affairs Mohammad Seyedpour دکتر مهدی شبانی نوش آبادی Dr. Mehdi Shabani Nooshabadi