مطالب مرتبط با کلید واژه

معصومه یزدی


شرح وظایف کارکنان

دکتر مهدی شبانی نوش آبادی معاون پژوهشی و فناوری مسئول مافوق: رئیس دانشگاه پست الکترونیک: m.shabani@kashanu.ac.ir تلفن: 55912170-031 شرح وظایف بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه تماس با موسسات داخلی ...