فرم ارسال تخلف

سامانه ثبت و ارسال تخلفات پژوهشی
 • اين سامانه با هدف صيانت از مالکيت فکری و رعايت حقوق مادی پژوهشگران، ارج نهادن به اصول اخلاق علمی و جلوگيری از تضعيف اعتبار علمی کشور و در راستای دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ايجاد شده است.
  0
 • 1
 • پر کردن موارد ستاره دار الزامی است

  2
 • نام و نام خانوادگی*
  3
 • پست الکترونیکی*
  4
 • مدرک تحصیلی یا مرتبه علمی*
  5
 • تلفن*
  6
 • نشانی محل سکونت*
  7
 • نشانی محل کار*
  8
 • تاریخ*تاریخ برگزاری
  9
 • مدعی*
  حقیقی
  حقوقی
  10
 • عنوان تخلف*
  11
 • توضیحی در مورد تخلف*
  12
 • مستندات*به منظور پیگیری و بررسی تخلف، الصاق مستندات الزامی است آپلود
   13