دفترچه تلفن حوزه معاونت پژوهشی و فناوری

ردیفنام و نام خانوادگیعنوان پست سازمانیتلفنمدرک تحصیلیرشته تحصیلی
 
1مهدی شبانی نوش آبادیمعاون پژوهشی و فناوری031-55912170دکتریشیمی تجزیه
2علی اصغر خدمتیمسئول دفتر معاون پژوهشی و فناوری031-55912170--
3سعید سلطانی محمدیمدیر پژوهشی031-55912171دکتری
4معصومه بلوریکارشناس مسئول امور پژوهشی(خدمات دانشجویان)031-55912172--
5محمد علائی آرانیرئیس گروه حمایت و پشتیبانی پژوهشی031-55912174دکتری-
6عباس جعفری کاشیکارشناس ارتباط با صنعت و جامعه031-55912169دکتریشیمی تجزیه
7زهرا چینیکارشناس مسئول امور پژوهشی (خدمات اساتید)031-55912132کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی
8مصطفی محمدزادهکارشناس برنامه ریزی و امور مالی031-55912113
9احمدرضا قاسمیمدیر ارتباط با صنعت031-55912176دکتریمکانیک
10ساجده مسافرچیکارشناس ارتباط با جامعه و صنعت031-55912178کارشناسی-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.