مرکز تحقیقات علمی-کاربردی آب، خشکسالی و تغیر اقلیم