امضاء قرارداد راه اندازی پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی