امضاء قرارداد راه اندازی پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۹