مطالب مرتبط با کلید واژه

PL Laboratory


آزمایشگاه PL

فلئورومتری یکی از روش های طیف سنجی ، استفاده از خاصیت فلورسانس است که در برخی موارد وجود دارد. این خاصیت در برخی کریستال ها وجود دارد که اگر آنها انرژی جذب نمایند، این انرژی را به صورت نور مرئی، ساتع ...