مطالب مرتبط با کلید واژه

XRD Laboratory


آزمایشگاه XRD

  کانیهای موجود در طبیعت و بسیاری از موادی که در صنایع مختلف و آزمایشگاههای تحقیقاتی تولید می شود، دارای ساختار بلوری بوده که این ساختار از یک سری صفحات اتمی با نظم خاصی تشکیل شده است. اگر یک دسته پرتو( ...