مطالب مرتبط با کلید واژه

NMR Laboratory


آزمایشگاه NMR

  Nuclear Magnetic Resonance (NMR) رزونانس مغناطیس هسته رزونانس مغناطیس هسته یک روش طیف سنجی است که برای تشخیص ساختار یک ترکیب مورد استفاده قرار می گیرد. تمام هسته ها دارای بار هستند این بار در بعضی از هسته ها روی محور هسته ...