اخبار

فراخوان جذب پژوهشگر پسا دکتری در دانشگاه کاشان

معاونت پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان از میان دانش آموختگان مقطع دکتری داخل یا خارج از کشور که متقاضی گذراندن دوره پسا دکتری، در زمینه های موضوعی جدول ذیل برای سال۱۴۰۳ ، در این دانشگاه هستند، پژوهشگر پسا دکتری می پذیرد.

ادامه مطلب