مطالب مرتبط با کلید واژه

آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش


آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش

در آزمایشگاه رنگرزی آزمایشات شناسایی الیاف مختلف به روش حلالیت، تعیین قدرت جذب/عبور محلول رنگ در طول موج مرئی، تعیین قدرت رنگی نمونه، تعیین مقاومت رنگ منسوج در برابر شستشو قابل انجام است. در آزمایشگاه کنترل کیفیت آزمایشات تعیین ضخامت منسوج، ...