آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش

آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش

در آزمایشگاه رنگرزی آزمایشات شناسایی الیاف مختلف به روش حلالیت، تعیین قدرت جذب/عبور محلول رنگ در طول موج مرئی، تعیین قدرت رنگی نمونه، تعیین مقاومت رنگ منسوج در برابر شستشو قابل انجام است.

در آزمایشگاه کنترل کیفیت آزمایشات تعیین ضخامت منسوج، تعیین طول ساق پرز، تعیین نیروی بیرون کشیدگی پرز فرش، تعیین کاهش ضخامت فرش تحت اثر بار استاتیکی، تعیین کاهش ضخامت فرش تحت اثر بارگذار دینامیکی، تعیین مقاومت فرش در برابر پاخوری، تعیین مقاومت رنگ منسوج در برابر مالش انجام می شود.

کلید واژه ها: دانشگاه کاشان معاونت پژوهشی و فناوری آزمایشگاه مرکزی آزمایشگاه ها آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش University of Kashan Office of Vice-Chancellor for Research and Technology Laboratories Central Laboratory Laboratory of Dyeing and Quality Control of the Carpet