آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

 

آزمایشگاه میکروبیولوژی مجهز به دستگاههای مختلف از جمله هود لامینار، اتوکلاو، آون،میکروسکوپ، چندین دستگاه انکوباتور، شیکر انکوباتور، انکوباتور یخچالدار، اسپکتروفوتومتر، سانتریفوژ یخچالدار، PCR، الایزا و ... جهت انجام هرگونه آزمون میکروبیولوژی میباشد.

این آزمایشگاه دارای چندین سویه باکتری، مخمر و قارچ جهت انجام آزمونهای آنتی باکتریال بوده قابلیت انجام آزمونهای کنترل کیفی مواد غذایی، دارویی، آب آشامیدنی و عرقیجات را دارد.

کلید واژه ها: دانشگاه کاشان معاونت پژوهشی و فناوری آزمایشگاه مرکزی آزمایشگاه ها آزمایشگاه میکروبیولوژی University of Kashan Office of Vice-Chancellor for Research and Technology Central Laboratory Laboratories Microbiology Laboratory