آزمایشگاه مغناطومتر ارتعاشی

کلید واژه ها: دانشگاه کاشان معاونت پژوهشی و فناوری University of Kashan آزمایشگاه مرکزی Office of Vice-Chancellor for Research and Technology Central Laboratory آزمایشگاه ها Laboratories آزمایشگاه مغناطومتر ارتعاشی Vibration Magnetometer Laboratory