آزمایشگاه اندازه گیری سایز ذرات

آزمایشگاه اندازه گیری سایز ذرات

SLS آزمایش 

 ANALYSETTE 22 :مدل دستگاه

 FRITSCH :شرکت سازنده

کشور سازنده: آلمان

   ،مکان آنالیز: دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی، طبقه دوم،اتاق 28، آزمایشگاه اندازه‌گیری سایز ذرات
شماره تماس:

03155913398

09133618726

 

 

این آزمایشگاه مجهز به دو دستگاه ANALYSETTE 22 با مدل‌های Micro Tec  وNano Tec می‌باشد. این دو دستگاه قابلیت تعیین سایز ذرات را در محدوده وسیعی از نانو و میکرو دارا می‌باشند.

 

1- Nano Tec Plus

2- Micro Tec Plus

 

ANALYSETTE 22 مزایا و قابلیتهای دستگاه 

- قابلیت اندازه‌گیری در دو حالت خشک و تر

- پراکنده سازی و پخش ذرات به‌صورت اتوماتیک و قابل تنظیم

- اندازه‌گیری، آنالیز و شستشوی اتوماتیک با قابلیت برنامه‌دهی

  • انتخاب مد خشک برای نمونه‌های درشت و متراکم شده -

دستگاه

محدوده اندازهگیری

(میکرون)

محدوده اندازهگیری انتخابی

(میکرون)

مشخصات لیزر

Nano Tec Plus

 

مد خشک:    0.1-2000

مد تر:         0.01-2000

0.01-45

0.08-45

15-2000

0.01-2000

0.08-2000

3 لیزر نیمه هادی

2×سبز (=532 nm, 7mWλ)

IR (λ=850 nm, 9mW)

پلاریزاسیون خطی

طول عمر متوسط 10000 ساعت

Micro Tec Plus

 

مد خشک:   0.1-2000

مد تر:        0.08-2000

0.08-45

15-2000

0.08-2000

2 لیزر نیمه هادی

سبز (=532 nm, 7mWλ)

IR (λ=850 nm, 9mW)

پلاریزاسیون خطی

طول عمر متوسط 10000 ساعت

 

   :در اندازه گیری موارد زیر می باشد SLS برخی از کاربردهای آنالیز 

سیمان، شن و ماسه

محصولات کربنی و نمک‌ها

محصولات غذایی، آرایشی و دارویی

فلزات به‌صورت پودری

کودهای شیمیایی، کاتالیست‌ها

سرامیک، شیشه و پلاستیک

 

(Static Light Scattering)SLS آنالیز  

این آنالیز برای تعیین توزیع سایز ذرات به‌کار می‌رود. به‌طوری که هر چه ذرات دارای توزیع یکنواختی باشند، منحنی توزیع ذرات به‌صورت منحنی گوسین خواهد بود. تعیین اندازه سایز ذرات با استفاده از روش پراکندگی استاتیک نور لیزر (SLS) می‌باشد. این روش بر اساس پراکنده شدن الگوی نور بر روی آشکارساز می‌باشد. هر یک از ذرات موجود در نمونه مجموعه‌ای از این الگوهای پراکندگی نور را ایجاد می‌کنند. با استفاده از این الگو می‌توان اطلاعاتی از اندازه ذرات به‌دست آورد. این آنالیز برای تعیین سایز ذرات در محدوده نانومتر و میکرومتر کاربرد دارد.

کلید واژه ها: دانشگاه کاشان معاونت پژوهشی و فناوری University of Kashan آزمایشگاه مرکزی Office of Vice-Chancellor for Research and Technology Central Laboratory آزمایشگاه ها Laboratories آزمایشگاه اندازه گیری سایز ذرات Particle Size Measurement Laboratory