مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 

در راستای منشور علمی و نظام نامه پژوهشی شهرداری تهران و اجرای دستورالعمل "حمایت از انجام پایان نامه های دانشجویی در شهرداری تهران"، این مرکز با اهداف ذیل از پایان نامه های دانشجویی حمایت می نماید:

تحقق اهداف منشور علمی و نظام نامه پژوهشی شهرداری تهران

تشویق دانشجویان و دانشگاهیان به امر پژوهش و تحقیق در حوزه مدیریت شهری

توسعه و ترویج دانش مدیریت شهری در بین مجامع  علمی و پژوهشی