سازمان انرژی اتمی ایران

سازمان انرژی اتمی ایران

حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاهها و مراکز پژوهشی 

مراحل اخذ خدمت:

  •  انتخاب موضوع پایان‌نامه یا رساله از محورهای پژوهشی سازمان

  •  تصویب موضوع پایان‌نامه یا رساله در دانشکده

  •  دریافت و تکمیل فرم درخواست حمایت از انجام پایان نامه یا رساله