ستاد توسعه علوم و فناوری‌های‌ شناختی

ستاد توسعه علوم و فناوریهای‌ شناختی

ستاد توسعه علوم و فناوریهای‌ شناختی با هدف ارتقاء سطح علمی پژوهشگران کشور در زمینه علوم و فناوریهای شناختی‌ و به منظور تقویت انگیزه فعالیت در این عرصه، از فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی دانشگاهی در این حوزه حمایت و جایزه تشویقی اعطا می نماید.