شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در راستای پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی و به منظور استفاده از ظرفیت تحقیقاتی دانشگاهها و برقراری ارتباط عملی صنعت و دانشگاه، از پایان‌نامه‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا که در راستای فعالیت های پژوهشی شرکت قرار دارند، حمایت مالی به‌عمل می‌آورد.