کارشناس خدمات پژوهشی دانشجویی ۲

کارشناس مسئول امور پژوهشی (خانم فاطمه سادات هاشمی)

 • انجام امور مربوط به طرح های پژوهشی در دانشکده های ادبیات و زبان های خارجه، مهندسی، مهندسی مکانیک، فیزیک، شیمی و پژوهشکده ها حسب مورد ( شامل : بررسی و رفع اشکالات فرم های پیشنهاد طرح، تنظیم پیش نویس قرارداد و پیگیری عقد آن، بررسی و ثبت پرداخت های مربوط به طرح، پیگیری دریافت گزارشات مرحله ای و نهائی ، بررسی تعهدات طرح و اعلام خاتمه).
 • همکاری در انجام امور مربوط به پژوهانه اساتید دانشکده های ادبیات و زبان های خارجه، مهندسی، مهندسی مکانیک، فیزیک، شیمی و پژوهشکده ها (شامل: بررسی کارنامه پژوهانه، امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی، ثبت و نگهداری اعتبارات ابلاغی اساتید، پیگیری، بررسی اسناد هزینه ها و پیگیری ثبت اعتبارات و هزینه های پژوهانه از طریق پرتال اساتید تحت وب).
 • پیگیری امور مربوط به سفرهای علمی، ماموریت ها و شرکت در سمینار های علمی داخلی و خارجی اساتید دانشکده های ادبیات و زبان های خارجه، مهندسی، مهندسی مکانیک، فیزیک، شیمی و پژوهشکده ها و نیز پیگیری پرداخت هزینه ها بر اساس ضوابط مربوطه.
 • همکاری در بررسی کارنامه پژوهشی اساتید دانشکده های ادبیات و زبان های خارجه، مهندسی، مهندسی مکانیک، فیزیک، شیمی و پژوهشکده ها جهت انتخاب استاد نمونه و  برگزیده پژوهشی در دانشگاه، سطح استان و کشوری حسب مورد. 
 • پیگیری امور مربوط به پیشتیبانی و ارتقا بخش پژوهشی پرتال اساتید تحت وب با هماهنگی رئیس اداره.
 • بررسی و محاسبه جایزه مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی توسط اساتید و دانشجویان دانشکده های ادبیات و زبان های خارجه، مهندسی، مهندسی مکانیک، فیزیک، شیمی و پژوهشکده ها با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه.
 • انجام سایر امور محوله.
 • تهیه و تنظیم فرم‏های اطلاعاتی از کلیه آمار و اطلاعات موجود در حوزه پژوهشی اعم از: کتب، طرح‏های پژوهشی، مسافرت‏های علمی، مقالات و .. .
 • تهیه و آماده‏سازی لیست مقالات چاپ شده توسط اساتید و دانشجویان دانشکده های ادبیات و زبان های خارجه، مهندسی، مهندسی مکانیک، فیزیک، شیمی و پژوهشکده ها در مجلات جهت تعیین جایزه مقاله.
 • ارائه گزارش‏های آماری جهت پاسخگویی به مراجع ذیربط داخل و خارج دانشگاه حسب مورد .
 • انجام امور مربوط به موظفی اساتید پژوهشی در پژوهشکده‏ها.
 • همکاری در امور مربوط به صدور ابلاغ پژوهانه دانشکده های ادبیات و زبان های خارجه، مهندسی، مهندسی مکانیک، فیزیک، شیمی و پژوهشکده ها، تهیه صورتجلسات و ابلاغ مصوبات شورای پژوهشی و تنظیم لیست های پرداختی پژوهشی.
 • سایر امور محوله از طرف گروه حمایت و پشتیبانی پژوهشی.
 • انجام امور مربوط به موظفی اساتید پژوهشی در پژوهشکده‏ها.