آزمایشگاه فیتوشیمی

در آزمایشگاه فیتوشیمی، آزمایش های عصاره گیری گرم ( با دستگاه سوکسله)، عصاره گیری سرد، اسانس گیری (با دستگاه کلونجر)، آزمایش آنتی اکسیدان به روش DPPH ، آزمایش تعیین میزان فنول کل و آزمایش تعیین فلاونوئید کل انجام می شود.

کلید واژه ها: دانشگاه کاشان معاونت پژوهشی و فناوری University of Kashan آزمایشگاه مرکزی Office of Vice-Chancellor for Research and Technology Central Laboratory آزمایشگاه ها Laboratories آزمایشگاه فیتوشیمی Phytochemistry Laboratory