مطالب مرتبط با کلید واژه

آزمایشگاه فیتوشیمی


آزمایشگاه فیتوشیمی

در آزمایشگاه فیتوشیمی، آزمایش های عصاره گیری گرم ( با دستگاه سوکسله)، عصاره گیری سرد، اسانس گیری (با دستگاه کلونجر)، آزمایش آنتی اکسیدان به روش DPPH ، آزمایش تعیین میزان فنول کل و آزمایش تعیین فلاونوئید کل انجام می شود.