مطالب مرتبط با کلید واژه

Journals


فهرست نمایه های بین المللی

بسمه تعالی       فهرست نمایه‌های استنادی و تخصصی معتبر بین‌المللی   (تاریخ ویرایش فهرست: 25/12/1395)     الف. فهرست نمایه‌های استنادی معتبر بین‌المللی نمایه‌های استنادی معتبر بین‌المللی (International Citation Indexes)   Web of Science (WoS) Journal Citation Report (JCR) Scopus     پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)     ب. فهرست نمایه‌های تخصصی بین‌المللی (International Special ...

فهرست تفکیکی نشریات داخلی بر اساس سازمان

نشریات دانشگاه های وزارت علوم نشریات دانشگاه اراک نشریات دانشگاه ارومیه نشریات دانشگاه اصفهان نشریات دانشگاه الزهرا نشریات دانشگاه امام حسین نشریات دانشگاه امام صادق نشریات دانشگاه ایلام نشریات دانشگاه بوعلی سینا نشریات دانشگاه بیرجند نشریات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی نشریات دانشگاه تبریز نشریات دانشگاه تربت حیدریه نشریات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نشریات ...