شیوه‌نامه تشویق نشریات علمی داخلی نمایه شده در نمایه‌های معتبر بین‌المللی (سال ۹۶)