آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اساتید

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل اعطای امتیاز به فعالیت های پژوهشی جهت استفاده در پژوهانه ۱۳۹۹اساتید
شیوه نامه شرکت اعضای هیأت علمی در همایش های علمی بین المللی خارج از کشوراساتید
دستورالعمل طرح‌های پژوهانه دانشگاه کاشاناساتید
جدول محاسبه مقرری ارزی اعضای هیأت علمی برای فرصت مطالعاتیاساتید
آیین‌نامه پژوهانه (Grant) اعضای هیأت علمی دانشگاه‌هااساتید
آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی (پژوهانه) به اعضای هیأت علمی دانشگاهاساتید
آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه هااساتید
آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها (اصلاحیه ۱)اساتید
آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها (اصلاحیه ۲)اساتید
شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشیاساتید
آئین نامه طرحهای تحقیقاتی مورد قرارداد با خارج از دانشگاهاساتید
شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلیاساتید
آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمیاساتید