آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اساتید

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
شیوه نامه اجرایی نحوه محاسبه و هزینه کرد اعتبار پژوهانه ۱۴۰۳ دانشگاه کاشاناساتید
شیوه نامه پسادکتری دانشگاه کاشاناساتید
شیوه نامه شرکت اعضای هیئت علمی در همایش های علمی بین المللی خارج از کشوراساتید
دستورالعمل طرح‌های پژوهانه دانشگاه کاشاناساتید
جدول محاسبه مقرری ارزی اعضای هیأت علمی برای فرصت مطالعاتیاساتید
دستورالعمل اعطای امتیاز به فعالیت های پژوهشی جهت استفاده در پژوهانه ۱۳۹۹اساتید
آیین‌نامه پژوهانه (Grant) اعضای هیأت علمی دانشگاه‌هااساتید
آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی (پژوهانه) به اعضای هیأت علمی دانشگاهاساتید
آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه هااساتید
آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها (اصلاحیه ۱)اساتید
آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها (اصلاحیه ۲)اساتید
شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی(خارج از کشور)اساتید
آئین نامه طرحهای تحقیقاتی مورد قرارداد با خارج از دانشگاهاساتید
شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلیاساتید
آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمیاساتید
گردش کار فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمیاساتید
دستورالعمل اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان در صنعت و جامعهاساتید
شیوه نامه فرصت مطالعاتی (داخل کشور)اساتید