آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اساتید

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آئین نامه طرحهای تحقیقاتی مورد قرارداد با خارج از دانشگاهاساتید
آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه هااساتید
آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها (اصلاحیه ۱)اساتید
آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها (اصلاحیه ۲)اساتید
آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی (پژوهانه) به اعضای هیأت علمی دانشگاهاساتید
آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمیاساتید
آیین‌نامه پژوهانه (Grant) اعضای هیأت علمی دانشگاه‌هااساتید
جدول محاسبه مقرری ارزی اعضای هیأت علمی برای فرصت مطالعاتیاساتید
دستورالعمل اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان در صنعت و جامعهاساتید
دستورالعمل اعطای امتیاز به فعالیت های پژوهشی جهت استفاده در پژوهانه ۱۳۹۹اساتید
دستورالعمل طرح‌های پژوهانه دانشگاه کاشاناساتید
شیوه نامه اجرایی نحوه محاسبه و هزینه کرد اعتبار پژوهانه ۱۴۰۳ دانشگاه کاشاناساتید
شیوه نامه پسادکتری دانشگاه کاشان اسفند ۱۴۰۲اساتید
شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلیاساتید
شیوه نامه شرکت اعضای هیئت علمی در همایش های علمی بین المللی خارج از کشوراساتید
شیوه نامه فرصت مطالعاتی (داخل کشور)اساتید
شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی(خارج از کشور)اساتید
گردش کار فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمیاساتید