آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
دستورالعمل و مدارک لازم جهت اخذ اعتبار علمی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشورفرم های راه اندازی نشریه
پرسشنامه درخواست تعیین یا تمدید اعتبار علمی ـ ترویجیفرم های راه اندازی نشریه
پرسشنامه درخواست تعیین یا تمدید اعتبار علمی ـ پژوهشیفرم های راه اندازی نشریه
پرسشنامه مخصوص سردبیر نشریهفرم های راه اندازی نشریه
پرسشنامه مخصوص مدیر مسئول نشریهفرم های راه اندازی نشریه
پرسشنامه مخصوص اعضای هیأت تحریریه نشریهفرم های راه اندازی نشریه
فرم ارزیابی طرح پسا دکترا توسط داورفرم‌های دانشجویان
فرم امتیازات دانشجویان نمونه پژوهشی ۱۴۰۱فرم‌های دانشجویان
شیوه نامه شرکت اعضای هیئت علمی در همایش های علمی بین المللی خارج از کشوراساتید
دستورالعمل طرح‌های پژوهانه دانشگاه کاشاناساتید
شیوه نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال ۱۴۰۱دانشجویان
جدول محاسبه مقرری ارزی اعضای هیأت علمی برای فرصت مطالعاتیاساتید
دستورالعمل اعطای امتیاز به فعالیت های پژوهشی جهت استفاده در پژوهانه ۱۳۹۹اساتید
شیوه نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال ۱۳۹۹دانشجویان
آیین‌نامه پژوهانه (Grant) اعضای هیأت علمی دانشگاه‌هااساتید
شیوه‌نامه شرکت دانشجویان در گردهمایی‌های خارج از کشوردانشجویان
آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی (پژوهانه) به اعضای هیأت علمی دانشگاهاساتید
شیوه‌نامه شرکت دانشجویان در گردهمایی‌های داخل کشوردانشجویان
آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه هااساتید
آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها (اصلاحیه ۱)اساتید