آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم پیشنهاد طرح شرکت بهینه سازی مصرف سوختفرم‌های اساتید
فرم درخواست فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمیفرم‌های اساتید
فرم ارزیابی طرح پژوهشی توسط داور- قبل از اجرای طرحفرم‌های اساتید
فرم ارزیابی طرح پژوهشی توسط داور- بعد از اجرای طرحفرم‌های اساتید
گزارش نهایی طرح پژوهشی اساتیدفرم‌های اساتید
فرم سفر علمی اساتید (داخل کشور)فرم‌های اساتید
فرم گزارش شرکت اساتید در گردهمایی علمی بین المللی خارج از کشورفرم‌های اساتید
فرم سفر علمی اساتید (بعد از سفر- خارج از کشور)فرم‌های اساتید
فرم سفر علمی اساتید (قبل از سفر- خارج از کشور)فرم‌های اساتید
دستورالعمل اعطای امتیاز به فعالیت های پژوهشی جهت استفاده در پژوهانه ۱۴۰۱فرم‌های اساتید
فرم خلاصه اطلاعات طرح پژوهشیفرم‌های اساتید
فرم های درخواست پژوهانهفرم‌های اساتید
پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی (فرم الف)(خارج از کشور)فرم‌های اساتید
پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی (فرم ب)(خارج از کشور)فرم‌های اساتید
پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی (فرم ج) (خارج از کشور)فرم‌های اساتید
آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمیاساتید
شیوه نامه پسادکتری دانشگاه کاشاناساتید
دستورالعمل اعطای امتیاز به فعالیت های پژوهشی جهت استفاده در پژوهانه ۱۳۹۹اساتید
آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه هااساتید
آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی (پژوهانه) به اعضای هیأت علمی دانشگاهاساتید