آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم تعارض منافع نویسنده مقالهآیین نامه های نشریات
فهرست نشریات معتبر علمی - پژوهشی حوزه‌ های علمیه ۱۳۹۸فهرست نشریات معتبر حوزه های علمیه
فهرست نشریات معتبر علمی - ترویجی حوزه‌ های علمیه ۱۳۹۸فهرست نشریات معتبر حوزه های علمیه
فهرست نشریات معتبر علمی - پژوهشی حوزه‌ های علمیه ۱۳۹۷فهرست نشریات معتبر حوزه های علمیه
JCR ۲۰۱۸فایل های JCR
Scopus ۲۰۱۷فایل های Scopus
JCR ۲۰۱۷فایل های JCR
JCR ۲۰۱۶فایل های JCR
JCR ۲۰۱۵فایل های JCR
JCR ۲۰۱۴فایل های JCR
JCR ۲۰۱۳فایل های JCR
JCR ۲۰۱۲فایل های JCR
JCR ۲۰۱۱فایل های JCR
JCR ۲۰۱۰فایل های JCR
JCR ۲۰۰۹فایل های JCR
JCR ۲۰۰۸فایل های JCR
نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیفهرست نشریات معتبر وزارت بهداشت
آیین نامه همایش های علمی مصوب ۲۲-۱۰-۹۷همایش های علمی
مصادیق تخلفات پژوهشیقوانین و مقررات (گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی)
فرم امتیازات دانشجویان نمونه پژوهشی ۱۳۹۹فرم‌های دانشجویان