آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
دستورالعمل و مدارک لازم جهت اخذ اعتبار علمی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشورفرم های راه اندازی نشریه
پرسشنامه درخواست تعیین یا تمدید اعتبار علمی ـ ترویجیفرم های راه اندازی نشریه
پرسشنامه درخواست تعیین یا تمدید اعتبار علمی ـ پژوهشیفرم های راه اندازی نشریه
پرسشنامه مخصوص سردبیر نشریهفرم های راه اندازی نشریه
پرسشنامه مخصوص مدیر مسئول نشریهفرم های راه اندازی نشریه
پرسشنامه مخصوص اعضای هیأت تحریریه نشریهفرم های راه اندازی نشریه
شیوه نامه اجرایی نحوه محاسبه و هزینه کرد اعتبار پژوهانه ۱۴۰۳ دانشگاه کاشاناساتید
شیوه نامه پسادکتری دانشگاه کاشاناساتید
فرم امتیازات دانشجویان نمونه پژوهشی۱۴۰۲فرم‌های دانشجویان
شیوه نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان ۱۴۰۲دانشجویان
پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی (فرم ج) (خارج از کشور)فرم‌های اساتید
پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی (فرم ب)(خارج از کشور)فرم‌های اساتید
پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی (فرم الف)(خارج از کشور)فرم‌های اساتید
شیوه نامه شرکت دانشجویان در همایش ها و کارگاههای داخلیفرم‌های دانشجویان
فرم ارزیابی طرح پسا دکترا توسط داورفرم‌های دانشجویان
فرم امتیازات دانشجویان نمونه پژوهشی ۱۴۰۱فرم‌های دانشجویان
شیوه نامه شرکت اعضای هیئت علمی در همایش های علمی بین المللی خارج از کشوراساتید
دستورالعمل طرح‌های پژوهانه دانشگاه کاشاناساتید
آیین نامه حمایت مالی پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشاندانشجویان
شیوه نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال ۱۴۰۱دانشجویان