آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کاشان (فرم شماره ۱)قوانین و فرم‌های انتشار کتاب
دستورالعمل حمایت از چاپ کتاب دانشگاه کاشانقوانین و فرم‌های انتشار کتاب
منشور اخلاق پژوهش و فناوریقوانین و مقررات (گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی)
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیقوانین و مقررات (گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی)
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشیقوانین و مقررات (گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی)
دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصیدانشجویان
ضوابط حمایت از فرصت مطالعاتی خارج از کشور دانشجویان دکتریدانشجویان
دستورالعمل حمایت از دوره های پسا دکتریدانشجویان
آیین‌نامه دوره پسا دکتری دانشگاه کاشاندانشجویان
شیوه‌نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور و شرکت در کنفرانس های علمی (دانشجویان دکتری)دانشجویان
شیوه‌نامه اجرایی طرح‌ های پسا دکتری مشترک دانشگاه کاشان با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوراندانشجویان
فرم درخواست فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمیفرم‌های اساتید
فرم ارزیابی طرح پژوهشی توسط داور- قبل از اجرای طرحفرم‌های اساتید
فرم ارزیابی طرح پژوهشی توسط داور- بعد از اجرای طرحفرم‌های اساتید
گزارش نهایی طرح پژوهشی اساتیدفرم‌های اساتید
فرم سفر علمی اساتید (داخل کشور)فرم‌های اساتید
فرم گزارش شرکت اساتید در گردهمایی علمی بین المللی خارج از کشورفرم‌های اساتید
فرم سفر علمی اساتید (بعد از سفر- خارج از کشور)فرم‌های اساتید
فرم سفر علمی اساتید (قبل از سفر- خارج از کشور)فرم‌های اساتید
فرم تشویقی مقالاتفرم‌های دانشجویان